середа, 24 січня 2018 р.

Нові надходження

 Шановні читачі, пропонуємо Вашій увазі книги з нових надходжень до бібліотеки, які висвітлюють широкий спектр проблем сучасної економіки України. Представлені  навчальні посібники з питань екології, які стануть в нагоді студентам та викладачам тощо.
 Запрошуємо до бібліотеки!

65.9(4УКР) / 33С5(С2)
Г 14
Гайдуцький, Павло Іванович. НеЗабуті реформи в Україні, 1991-2017/ Павло Гайдуцький. - Київ : ДКС-центр, 2017. - 849 с. : рис. - Текст укр., англ.

    У книзі висвітлено стан, результати і проблеми здійснення економічних реформ в Україні за роки незалежності. Ця книга про реформи, забуті тими можновладцями, які не хотіли їх визнавати, оскільки вони були здійснені їх попередниками, і незабуті тими, хто їх реально проводив та домігся результатів. Ця книга про реформи реальні та успішні, які дійсно незабутні, а не про реформи декларативні та популістські, про які нема що згадати. Для тих, кому не байдужа економічна політика української влади та її наслідки.

38.77 / 6С7
І-62
Інженерний захист територій: навч. посіб. для вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" / А. М. Рокочинський [та ін.] ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2017. - 412 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 409-411.

  Навчальний посібник містить програмний матеріал дисципліни «Інженерний захист територій», методичні рекомендації до виконання практичних завдань, термінологічний словник, список літератури. Розглянуто прояви шкідливої дії води та причини їх виникнення. Наведені  інженерні методи захисту сільськогосподарських територій і населених пунктів від затоплення, підтоплення та інших проявів шкідливої дії води, заходи з рекультивації порушених земель. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології».

65.9(4УКР)32 / 33С5(С2)
Л 56
Лико, Сергій Михайлович. Екологічний контроль в агропромисловому комплексі: навч.-метод. посіб. / С. М. Лико ; Рівн. держ. гуманіт. ун-т. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2016. - 303 с. : табл. - Бібліогр.: с. 299-303

Навчально-методичний посібник «Екологічний контроль в агропромисловому комплексі» підготовлений для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форми навчання. Він включає опис навчальної дисципліни «Екологічний контроль в агропромисловому  комплексі», робочу навчальну програму, до складу якої включена мета та завдання, вміння, знання, навички та компетенції, а також розгорнуту програму даної навчальної дисципліни.

66.4 / 327
Л 63
Лісовський, Петро Миколайович. Міжнародні відносини: ментальність, геополітика, глобалізація [Текст] / П. М. Лісовський. - Київ : Кондор, 2017. - 153 с. - Бібліогр.: с. 148-155. 

У навчальному посібнику висвітлено сучасні проблеми міжнародних відносин у контексті ментальності, геополітичних та економічних інтересів, а також системного аналізу глобалізаційних  процесів. Це розглядається в їх критеріальному вимірі, серед яких означено сутність сучасних тенденцій в освіті, науці та виховання. Особливе місце у посібнику займають проблеми кібербезпеки як запоруки якості виховання підростаючого покоління, спрямованих на розвиток інноваційного типу особистості. Посібник розраховано на студентів, викладачів та широкого кола читачів.

20.1 / 57(069)
Н 35
    Національний форум "Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології", 4- 5 листопада 2014 року: зб. матеріалів / Всеукр. екол. ліга, Екол. рециклінг. асоц. України, Центр муніцип. технологій. - Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2014. - 187 с. : рис. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірці вміщено матеріали Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології». Організаторами форуму є Всеукраїнська екологічна ліга, ТОВ «Медіа Дак», Центр муніципальних технологій. Доповіді учасників висвітлюють весь спектр проблем, пов’язаних з поводженням з побутовими відходами в Україні: адаптація українського законодавства до європейських вимог та стандартів у сфері поводження з відходами; проблеми та перспективи роздільного збирання побутових відходів в Україні; міжмуніципальне співробітництво у сфері поводження з побутовими відходами; нова інфраструктура та передові технології поводження з відходами. Значна частина  матеріалів присвячена розгляду сучасного стану справ у сфері поводження з небезпечними відходами в Україні, описано нові технології переробки та утилізації промислових і токсичних відходів. Матеріали збірки будуть корисними для науковців, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, бізнесу, громадськості, студентів вищих навчальних закладів.

65.01 / 33
С 71
Спенс, Майкл. Нова конвергенція. Майбутнє економічного зростання в багатошвидкісному світі / Майкл Спенс ; [пер. А. Бондар]. - Київ : Темпора, 2017. - 351 с. : іл.

У праці відомого американського економіста, лауреата Нобелівської премії, чільне місце присвячено аналізу принципів глобальної економіки, її становлення та розвитку в другій половині ХХ століття. Автор шукає відповіді на питання, чому одні країни можуть підтримувати стабільне економічне зростання протягом тривалого часу, а іншим це поки не вдається, які чинники стабільного зростання найважливіші та як світова економічна криза впливає на зростання й розвиток різних країн. Книжка розрахована на всіх, кого зацікавить економічна тематика.

60.5 / 301
С 79
Стегній, Олександр Григорович. Соціологічне прочитання природи: [посібник] / Олександр Стегній. - Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2012. - 435 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд.

У посібнику вперше у вітчизняній соціології подано систематичний виклад соціологічного підходу до вивчення соціально-екологічної проблематики. Наголошено на важливості розвитку цього напряму соціологічного знання для загальних перспектив соціологічної науки, її здатності дати відповіді на глобальні соціально-екологічні виклики. Видання розраховано на всіх, кого цікавить  зазначена проблематика, і може бути  особливо корисним молоді, яка вивчає соціологію та екологію.

67.99(4УКР)3 / 34С(С2)
Т 66
Третяк, Антон Миколайович. Історія земельних відносин і землеустрою в Україні  : підруч. для вищ. навч. закл. / А. М. Третяк, Т. М. Прядка , І. П. Гетманьчик ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2017. - 417 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 408-414.

Висвітлено актуальні питання розвитку земельних відносин і землеустрою в Україні у феодально-кріпосну епоху і в період селянської реформи 1861 року, період зародження капіталізму, Столипінської реформи 1906-1917 рр., період Радянської України. Розкрито історію земельних відносин і землеустрою у період незалежності України, зокрема: основні засади реформування земельних відносин, зміна системи власності на землю та сільськогосподарського землекористування, землеусрій як основний механізм здійснення заходів земельної реформи, організаційні та соціально-економічні наслідки земельної реформи у період 1991-2000 років, земельний кодекс України 2001 р. – основа зміни інституційного середовища земельної реформи, а також реформування земельних відносин і системи землекористування в сільському господарстві, інституційні зміни землеустрою та зниження його ролі в розвитку системи сільськогосподарського землекористування, управлінські та еколого-економічні наслідки земельної реформи у період 2001-2015 років. Для студентів, аспірантів і викладачів землевпорядних факультетів, а також широкого кола фахівців у галузі земельних відносин і землеустрою.

65.9(4УКР) / 33С5(С2)
У 45
    Україна 2030: доктрина збалансованого розвитку / [ГО "Загальноукр. рух громадян" та ін. ; авт. кол.: О. Жилінська та ін.]. - Львів : Кальварія, 2017. - 163, [1] с. : рис.

У цій книжці вперше пропонуються конкретні терміни запуску та реалізації механізмів збалансованого розвитку принципово нової траєкторії економічного зростання України до 2030 року. Спираючись на дослідження та розрахунки в форматі системного аналізу провідних наукових інституцій України, визначено деталізований перелік основних 6-ти гальмівних факторів, усунення яких створить передумови для економічного стрибка України. Проаналізувавши чинну економічну модель у співвідношенні до обраного у новій Доктрині  курсу на економіку розумного і збалансованого зростання, завдяки новому для України сценарному підходу прогнозування, пропонується модель інноваційного розвитку, яка має стати основним інструментом для подальших розрахунків та деталізацій вузькоспеціалізованих програм розвитку України.

65.9(4УКР) / 33С5(С2)
Ф 59
    Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні: монографія. Ч. 1 / [Л. В. Мельник та ін.] ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Київ : Кондор, 2016. - 169 с. : табл. - Бібліогр. в підрядк. прим.

В колективній монографії висвітлено теоретико-методологічні аспекти формування фінансової та еколого-економічної політики управління просторовим розвитком України та її регіонів. Розкрито сутність державної політики доходів та реалізації споживчих інтересів населення, досліджено процеси вдосконалення корпоративних та земельних відносин, механізмів податково-фінансового регулювання регіонального розвитку, а також визначено галузеві особливості раціонального природокористування та забезпечення екологічної безпеки в умовах децентралізації влади в Україні.  Видання рекомендовано керівникам та фахівцям органів державного та регіонального управління, місцевого самоврядування, науковим працівникам, викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів, а також широкому колу читачів.1 коментар: