Бібліотечна екоскарбничка

Наша періодика:


-Журнали-
Агробізнес Україна
Агроекологічний журнал
Агроном
Агроперспектива
Актуальні проблеми економіки
Багатий урожай
Бджоляр
Безпека життєдіяльності
Вісник аграрної науки
Гидробиологический журнал
Гуманитарный экологический журнал
Довкілля та здоров'я
Екологічний вісник
Екологія підприємства
Зерно
Карантин і захист рослин
Лісовий і мисливський журнал
Мікробіологічний журнал
Пасіка
Садівництво по-українські
Український ботанічний журнал
Український пасічник
Экология и промышленность
-Газети-
Вісник: Фермер України
Вісті (Центр спілки споживчих товариств України)
До Землі з любов'ю!
Зелена планета Земної
Присадибне і дачне господарство
Селянська газета (присадибна)
Сільські вісті

20.1 / 57(069)
Б 59
 Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Екологічні війни. - Київ : [], 2015. - 27 с. - (Стан навколишнього середовища ; № 11, листоп. 2015). - (в обкл.)

20.1 / 57(069)
Б 59
 Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Екологічні проблеми аграрної галузі та шляхи їх розв'язання.- Київ : [], 2016. - 28 с. : рис., табл. - (Стан навколишнього середовища ; № 2, лют. 2016). - Бібліогр. в кінці ст. - (в обкл.)

 31 / 6П2
  В 48
 Вінклер, Ігор Аронович. Екологічна безпека джерел енергії. Від традиційних до сучасних і перспективних : навч. посіб. / І. А. Вінклер, Я. Ю. Тевтуль ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 276 с. : ілюстр. - (Вища освіта в Україні).

31 / 6П2
Г 38
 Германович, В. Альтернативные источники энергии : практ. конструкции по использованию энергии ветра, солнца, воды, земли, биомассы / В. Германович, А. Турилин. - Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2011. - 317, [1] с. : ил.

 39.33 / 6Т2.1
 Г 57
  Говорун, А. Г. Транспорт і навколишнє середовище / А. Г. Говорун, В. Ф. Скорченко, М. М. Худолій. - Київ : Урожай, 1992. - 142, [3] с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 144
.
 20.1 / 57(069)
 Г 85
 Грицик, В. (мол.). Екологія довкілля. Охорона природи : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. Грицик (мол.), Ю. Канарський, Я. Бедрій. - Київ : Кондор, 2009. - 290 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 265-267.

 20.1 / 57(069)
 Г93
 Губарець, В. В Світ, який не повинен загинути. Людина і довкілля: сучасний аспект / Василь Губарець, Іван Падалка . - Київ : Техніка, 2009. - 317,[2] с. - Бібліогр.: с. 318.

65.9(4УКР)45 / 33С5(С2)
Д 37
 Деснянське басейнове управління водних ресурсів / Держ. ком. України по водному госп-ву. - Чернігів : Лозовий В. М., 2015. - 19 с. : іл.

20.1 / 57(069)
Д 68
   Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2015 рік / Черніг. облдержадмін., Департамент екології та природн. ресурсів ; [відп. ред. за підгот. розд. доп. В. А. Новак та ін.]. - Чернігів : [б. в.], 2016. - 240 с. : іл. кольор., граф., рис., табл. - (в обкл.)

 31 / 6П2
 Д 81
   Дудюк, Д. Л.   Нетрадиційна енергетика  : основи теорії та задачі : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Д. Л. Дудюк, С. С. Мазепа, Я. М. Гнатишин. - Львів : Магнолія 2006, 2012. - 187 с. : ілюстр. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 187.
 
67.9(4УКР)3/34С(С2)
Е 45
  Екологія і закон. Екологічне законодавство України : у 2 кн. Кн. 1 / М-во охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України ; [відп. ред. В. І. Андрейцев]. - Київ : Юрінком Інтер, 1998. - 698 с. : табл.

20.1 / 57(069)
 Е 45
  Екологічний паспорт Чернігівської області, 2015 / Черніг. облдержадмін., Департамент екології та природн. ресурсів. - Чернігів : [б. в.], 2015. - 104 с. : іл., табл.

65.9(4УКР)28 / 33С5(С2)
 Е 45
   Екосередовище і сучасність. Т. 8. Природно-техногенна безпека / [С. І. Дорогунцов та ін.]. - Київ : Кондор, 2008. - 527 с. : ілюстр., табл. - Бібліогр.: с. 515-527, бібліогр. в підрядк. прим.

  28.08 / 577.4
 З-13
  Заверуха, Нелі Михайлівна. Основи екології  : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. - 3-тє вид. - Київ : Каравела, 2013. - 287 с. : табл. - Бібліогр.: с. 287.

38.9 / 6С9.8
З-48
   "Зелені легені"  Чернігова  : розповідь про КП "Зеленбуд" / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; упоряд. Віталій Леус ; [ред. С. В. Дзюба]. - Чернігів : [б. в.], 2016. - 51 с. - Електрон. версія друк. вид. - (в обкл.)

65.9(4УКР)28 / 33С5(С2)
 І-44
   Ілляшенко, С. М. Управління екологічними ризиками інновацій  / С. М. Ілляшенко, В. В. Божкова. - Суми : Університетська книга, 2004. - 212, [1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 200-213
 
 31 / 6П2
 К 17
 Калетнік, Г. М.  Біопаливо. Продовольча, енергетична та екологічна безпека України  : монографія / Г. М. Калетнік. - Київ : Хай-Тек Прес, 2010. - 515 с. : ілюстр., табл. - Бібліогр.: с. 502-515.

 28.08 / 577.4
 К 38
  Кизима, Р. А.  Екологія : навч. посіб. / Кизима Р. А. ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Рівнен. ін-т вищ. навч. закладу "Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Харьков : Бурун Книга, 2010. - 303 с. - Бібліогр. в кінці розд.

28.088 / 57(069)
К 55
 Кобеньок, Г. В. Збереження біорізноманіття, створення екомережі та інтегроване управління річковими басейнами : посіб. для вчителів і громадських природоохоронних організацій / Кобеньок Г. В., Закорко О. П., Марушевский Г. Б. - Київ : [б. в.], 2008. - 200 с. : іл. - Бібліогр.: с. 198-199. - (в обкл.)

28.08 / 577.4
К 55
 Кобзарь, А. И. Экологические проблемы и практическое их решение / А. И. Кобзарь. - Харьков : Мадрид, 2016. - 18 с.

67.9(4УКР)3 / 34С(С2)
К 56
 Ковтун, О. М. Законодавство України про довкілля / О. М. Ковтун ; Акад. адвокатури України, Шк. адвокат. підготовки. - Київ : Прецедент, 2006. - 141 с. - (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 14).

 28.08 / 577.4
 К 61
 Колотило, Д. М.  Екологія і економіка : навч. посіб. / Д. М. Колотило ; Київ. нац. екон. ун-т. - Київ : КНЕУ, 2005. - 572 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 545-555.

  28.58 / 581.5
  К 78
 Краснов, В. П. Фітоекологія з основами лісівництва  / навч. посіб. для вищ. навч. закл. - Суми : Університетська книга, 2012. - 415 с. : іл. - Бібліогр.: с.  411-412.

 31 / 6П2
 К 78
  Краснянский, М. Е  Энергосбережение : учеб. пособие / Краснянский М. Е. - 2-е изд., испр. и доп. - Киев : Кондор, 2016. - 174 с. : ил. - Библиогр.: с. 169-170.


 28.58 / 581.5
 Л 84
  Лукаш, Александр Васильевич. Созологически ценные растительные сообщества Полесья : [монография] / А. В. Лукаш, Т. Л. Андриенко. - Чернигов : Десна Полиграф, 2014. - 158, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 155-158.

28.58 / 581.5
Л 84
  Лукаш, А. В.  Редкие и охраняемые растения Полесья (Польша, Беларусь, Украина, Россия) / А. В. Лукаш , Т. Л. Андриенко. - Киев : Фитосоциоцентр, 2011. - 167, [16] с. : ил. - Библиогр.: с. 151-155.

65.9(4УКР)28/33С5(С2)
М 48
  Мельник, Л. Г. Екологічна економіка : підручник / Л. Г. Мельник. - Суми : Університетська книга, 2002. - 345 с. : ілюстр., табл. - (Бібліотека "Економічна освіта") (Серія "Сталий розвиток"). - Бібліогр.: с. 308-313. - Предм. покажч.: с. 341-345.

 28.08 / 577.4
 М 99
  Мягченко, О. П. Основи екології : підруч. для вищ. навч. закл. / О. П. Мягченко. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 310 с. : іл. - Бібліогр. : с. 306.

65.9(4УКР) / 33С5(С2)
 Н 12
   На шляху до зеленого зростання: моніторинг прогресу в Україні / А. Андрусевич [та ін.] ; РАЦ "Суспільство і довкілля". - Львів : [б. в.], 2014. - 75 с. - Бібліогр.: с. 75. - (в обл.)
60.5 / 301

60.5 / 301
О-75
   Основи соціоекології : навч. посіб. / [Г. О. Бачинський та ін.] ; за ред. Г. О. Бачинського. - Київ : Вища школа, 1995. - 237, [3] с. - Бібліогр. в кінці гл.

51.9 / 616М.1
Р32
  Ревич, Б. А. Экологическая эпидемиология : учеб. для вузов / Б. А. Ревич, С. Л. Авалиани, Г. И. Тихонова ; под ред. Б. А. Ревича. - Москва : ACADEMIA, 2004. - 378, [1] с. : табл. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 375-376 в подстроч. примеч.

38.637 / 6С6.7
С 18
  Саницький, Мирослав Андрійович. Енергозберігаючі технології в будівництві : навч. посіб. / М. А. Саницький, О. Р. Позняк, У. Д. Марущак ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2-ге вид., випр. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 235, [1] с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 208-214.

 39.33 / 6Т2.1
 С 30
   Семина, Н. В. Экологически чистый автомобиль - мечта или реальность / Н. В. Семина. - Москва : Знание, 1990. - 63, [1] с. : ил. - (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Транспорт").

 28.08 / 577.4
 Э 40
   Экология города : учеб. для вузов / под общ. ред. Ф. В. Стольберга. - Киев : Либра, 2000. - 462, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце разд.

Для більш повної інформації про документи з питань загальної екології, раціонального природокористування, охорони навколишнього середовища пропонуємо звертатися до електронного каталога Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка: http://libkor.com.ua/index.php?id=3&sid=1&pid=0
2 коментарі:

  1. Очень заинтересовала книга Лукаша А.В. Редкие и охраняемые растения Полесья. Обязательно приду. Спасибо!

    ВідповістиВидалити
  2. Сергей Петрович20 квітня 2018 р. о 18:30

    Хочу ознакомиться с журналом Український пасічник, Довкілля та здоровья.

    ВідповістиВидалити